از وقتی که یادم میاد همیشه به عنوان یک شخص چاق از من نام میبردن. همیشه میگفتن ” بچه ها این تپله دوباره اومد!!!!!” . بیشتر اوقات زندگیم خودم را در خانه حبس میکردم. برای رفتن به هرکجایی هزاران بار در ذهنم برنامه ریزی میکردم تا اینکه تصمیم گرفتم اون حمید نباشم.